Nyheter och Tips

Tror du att du sitter lite på jobbet? Modern teknik visar sanningen.

Mätningar av fysisk aktivitet på arbetsplatser brukar ske via självskattning. Men med modern teknik går det nu att mäta stillasittande och fysisk aktivitet objektivt. Det har visat sig att människor tycker att de sitter mycket mindre än de i själva verket gör.                               Forskning.se


Bra med tidig kontakt med fysioterapeut

Patienter med besvär i muskler och leder är ofta minst lika betjänta av att komma till en fysioterapeut som till en läkare när de söker hjälp på vårdcentral. Över tid tycks Hälsoeffekten till och med vara något bättre om patienten först kommer till fysioterapeut.               Forskning.se                                                                                                                      Remissfrihet råder vilket innebär att du kan söka sjukgymnast utan föregående kontakt med läkare. Kostnad för besök 100 kronor (landstingstaxa), frikort gäller.


Unga idrottare kan behöva årslång paus efter korsbandsoperation

Minst ett års rehab, och noggranna tester, det bör vara ett krav, innan unga personer återupptar knäkrävande idrotter efter korsbandsoperation. Risken är annars stor att de åter skadar sig.  Forskning.se


Fysisk och kulturell aktivitet minskar demensrisken

Kulturella aktiviteter och fysisk aktivitet i medelåldern kan minska kvinnors risk att drabbas av demens senare i livet. Det visar en studie som publicerats i tidskriften Neurology.                        Fysioterapi.se


Det är aldrig för sent att  börja träna

När vi blir äldre försämras muskelcellernas funktion på flera sätt. Men det finns hopp. Med träning kan man få även gamla och trötta muskelceller att rycka upp sig och prestera bättre. Karolinska Institutet


Kraftigt sänkt fysisk aktivitet bland unga

Mellan år 2000 och 2017 sjönk den fysiska aktiviteten, mätt i steg per dag, med 24 procent för 14-åriga flickor och med 30 procent för jämnåriga pojkar. Det visar en studie vid Göteborgs universitet som jämfört den vardagliga fysiska aktiviteten bland äldre barn och ungdomar i några kommuner i sydöstra Sverige. Forskning.se


FÖRSÄMRING AV KONDITIONEN I DEN SVENSKA ARBETSFÖRA BEFOLKNINGEN SEDAN 1995

En ny studie från GIH baserad på en unik databas med över 350 000 män och kvinnor i den arbetsföra befolkningen visar en kraftig nedgång av maximal syreupptagningsförmåga, det vill säga kondition, mellan åren 1995 och 2017. I hela studiepopulationen minskade konditionen med 10,8 procent och andelen med en hälsofarlig låg kondition ökade från 27 procent till 46 procent.
- Detta är en av de första och största studierna såväl nationellt som internationellt som kunnat visa på hur konditionen förändrats de senaste årtionden i den allmänna befolkningen. Hälsoförebyggande insatser måste sättas in för att förhindra denna negativa trend, säger Elin Ekblom Bak, en av de ansvariga forskarna vid GIH.
Studien är baserad på en unik databas från HPI Health Profile Institute på över 350 000 män och kvinnor i åldrarna 18-74 år i den arbetsföra befolkningen. Studiedeltagarna har genomgått en Hälsoprofilbedömning och fått sin kondition beräknad via ett icke-maximalt konditionstest på cykel. Förutom en kraftig nedgång i hela studiepopulationen så visade resultaten att nedgången var kraftigare för män, yngre åldersgrupper, lågutbildade och de som bodde i landsbygdslän. - Det intressanta var att bara en tredjedel av nedgången berodde på en samtidig viktuppgång. Det innebär att den större delen av nedgången berodde på en nedgång av aerob kapacitet, förmodligen på grund av minskad fysisk aktivitet av tillräcklig intensitet för att bibehålla eller påverka konditionen, säger Elin Ekblom Bak.
Det har tidigare gjorts sammanställningar av förändringar av aktivitetsnivå och idrottsdeltagande där deltagare själva har rapporterat sina aktiviteter. Många av dessa har visat på en ökning av aktivitetsnivån de senaste åren. - Det är dock vanligt att man vid självrapportering överskattar sin aktivitet. I denna studie har ett mer objektivt mått som reflekterar aktivitetsnivå använts, säger Elin Ekblom Bak.
- Resultaten är alarmerande och bekräftar den utbredda uppfattningen att vi rör på oss mindre idag än tidigare. Det är viktigt att insatser sätts in för att bryta denna nedgående trend, speciellt i de grupper där nedgången är som störst. Preventivt hälsoarbete, såväl inom som utanför hälso- och sjukvården med vägledning och motivationsstöd, är en metod som vi vet har vetenskapligt stöd att fungera. På GIH finns bland annat en Friskvårdslotsmottagning, dit personer som fått Fysisk aktivitet på Recept, FaR, kan komma och få detta stöd, säger Elin Ekblom Bak.Balansera mera- kampanj för att förhindra fallolyckor

Balansera mera - tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen, är en nationell kampanj som årligen genomförs vecka 40, och i år är det den 1-7 oktober. Kampanjen har tre teman: mat, motion och medicin. Kampanjen uppmärksammar hur man själv kan minimera risken för att falla.

Fallolyckor är den olyckstyp i Sverige som orsakar flest akutbesök, inläggningar på sjukhus och flest dödsfall. Varje år faller cirka 70 000 personer och skadar sig så allvarligt att de blir inlagda på sjukhus. Drygt 1000 personer dör. De allra flesta som faller är 65 år och äldre, men sanningen är att alla kan falla.

Ladda ner broschyr med tips och råd för att undvika fallolyckor i vardagen, klicka på ikonen nedanför denna text.


Skräddarsydd styrketräning framgångsfaktor vid fibromyalgi

Fibromyalgi och styrketräning har ofta betraktats som en omöjlig kombination. Men med rätt stöd och individanpassade övningar uppnår kvinnliga patienter avsevärda hälsoförbättringar, visar forskning vid Sahlgrenska akademin. Forskning.se


Tummen upp för vardagsmotion

Det verkar som att fysisk aktivitet på låg nivå såsom vardagssysslor har större effekt på hälsan än man tidigare trott. Genom att ersätta en halvtimmes stillasittande mot fysisk aktivitet med låg intensitet kan risken för hjärt-kärlsjukdomar minska med 24 procent enligt en studie vid Karolinska Institutet. Forskning.se

Vardagsmotion ger oanade hälsovinster
Vardagsmotion ger oanade hälsovinster

Konservativa behandlingar vid spinal stenos jämförda 

I en japansk studie har tre konservativa behandlingsmetoder för spinal stenos jämförts. Resultaten visar bland annat att akupunktur kan förbättra fysisk funktion hos patienter med lumbal spinal stenos. Fysioterapi

Akupunktur kan förbättra fysisk funktion hos patienter med lumbal spinal stenos
Akupunktur kan förbättra fysisk funktion hos patienter med lumbal spinal stenos

Styrketräning är inte farligt för barn

Det är inte farligt att styrketräna även om man är ung. Bara man gör rätt och inte belastar för mycket, det säger mamman och fysioterapiforskaren Sofia Ryman Augustsson.  Sveriges Radio


Styrketräning ger äldre kvinnor mer muskler - om de äter rätt

Äldre kvinnor som styrketränar ökar sin muskelmassa - om de följer en kostplan där ett högt intag av omega-3 ingår. Det är ett av resultaten i idrottsforskaren Emelie Strandbergs avhandling.  Örebro Universitet